نماد سایت رضـــا

Brigitte Bardot’s Face in Minimal Art

Brigitte Bardots Face in Minimal Art
Hans Kuiper
Brigitte Bardot’s Face in Minimal Art
50cm x 40cm
Digital Print
2010
خروج از نسخه موبایل