نماد سایت رضـــا

ذهن های کوچک

Zehn Kochik

مشکل ذهن های کوچک این است که دهانشان پیوسته باز است.

خروج از نسخه موبایل