نماد سایت رضـــا

آنچه هستی

آنچه هستی تورا شفا میدهد،نه آنچه میدانی! آنچه هستی حکمت است و آنچه میدانی دانش.

خروج از نسخه موبایل