چشم خود بستم که ديگر چشم مستش ننگرم ناگهان دل داد زد: ” ديوانه! من مى بينمش “