قاصدک هان چه خبر آوردی قاصدک هان چه خبر آوردی از کجا وز که خبر آوردی خوش خبر باشی اما اما خوش خبر باشی اما اما گرد بام و در من بی ثمر میگردی گرد بام و در من بی ثمر میگردی انتظار خبری نیست…