كبریتهای سوخته هم، روزی درختان شادابی بوده اند. مثل ما؛ كه روزی میخندیدم، قبل از اینكه عشق روشنمان كند … [tooltip text=”نویسنده” gravity=”nw”]Esi Mazlomi[/tooltip]