‏شب هرگز مطلق نيست سرانجام هَر غمی به پنجره‌ای باز ختم می‌شود پنجره‌ای که آنجا می‌درخشد هميشه رويایی بيدار می‌ماند آرزویی که خشنود می‌کند گرسنه‌ای را قلبی سخی دستی باز چشمی مواظب يک زندگی زندگی‌ای که با ديگران تقسيم کنيم