نماد سایت رضـــا

فرمول های مثلثاتی

Sin²∂=1÷(1+Cot²∂)*1

خروج از نسخه موبایل