از همینجا طرفداری خودم رو از ایران و آلمان نازی در جام جهانی اعلام می نمایم!