تاریخ تولدت مهم نیست، تاریخ تبلورت مهمه. اهل کجا بودنت مهم نیست، اهل و بجا بودنت مهمه. منطقه زندگیت مهم نیست، منطق زندگیت مهمه. ظاهر و تیپت مهم نیست، اصل و باطنته که مهمه. گذشته زندگیت مهم نیست،امروزت مهمه که چه گذشته ای واسه فردات…