اگر کسی را دوست داری؟ شکسپیر : اگر کسی را دوست داری رهایش کن سوی تو برگشت از آن توست و اگر برنگشت از اول برای تو نبوده… دانشجوی زیست شناسی : اگر کسی را دوست داری ، به حال خود رهایش کن … او...