اگر یک روز آن چنان احساس خفقان کردی که به سرت زد چمدانت رو ببندی و بی‌خبر و بدون خداحافظی راهت را بگیری و بروی پشت سرت را هم نگاه نکنی‌؛ برو… با خیال راحت این کار رو بکن… مطمئن باش هیچ اتفاقی‌ برای هیچ...