قاصدک هان چه خبر آوردیقاصدک هان چه خبر آوردیاز کجا وز که خبر آوردیخوش خبر باشی اما اماخوش خبر باشی اما اماگرد بام و در من بی ثمر میگردیگرد بام و در من بی ثمر میگردیانتظار خبری نیست مراانتظار خبری نیست مرانه ز یاری نه...