قصه‌ها تکه‌تکه می‌شوند. یا فرسوده‌شان می‌کنی یا پشت سرشان می‌گذاری. با گذر زمان قدرت قصه یا خاطره‌اش محو می‌شود. با گذر زمان، تو کس دیگری می‌شوی. اما اگر عسل به خاکستر تبدیل شود، تو هم می‌توانی از دست قصه‌ها خلاص شوی.