گر به دولت برسی / مست نگردی مردی گر به ذلت برسی/ پست نگردی مردی اهل عالم همه بازیچه ی دست هوسند / گر تو بازیچه این دست نگردی، مردی