‏شب هرگز مطلق نیست سرانجام هَر غمی به پنجره‌ای باز ختم می‌شود پنجره‌ای که آنجا می‌درخشد همیشه رویایی بیدار می‌ماند آرزویی که خشنود می‌کند گرسنه‌ای را قلبی سخی دستی باز چشمی مواظب یک زندگی زندگی‌ای که با دیگران تقسیم کنیم