به این سن که رسیدم اینو فهمیدم که تو ایران همیشه اینجاییم ! هرچه قدر بلندتر، خطر مرگ بیشتر… بهتره یا بمونیم همون اول،، یا برسیم ته تهش… ولی همیشه همینطور وسط وسطیم …