چه خوب و چه ساده شکستمت، با اینکه دلم میخواست تو را و حال نه پشیمانم و نه دلخور، چون نمیتوانستم #س