سلام سلام … دیشب آمّین و یاس یه آهنگ جدید به نام “آمین” دادن بیرون البته اینبار یاس فیت داده به آمّین… گفته های یاس : درود به همه عزیزان. آهنگ جدید ما (یاس و آمّین) به نام “آمّین” که امیدوارم که باب میلتون باشه. این...