این عكس موقعیه كه داری دوتا بازی میكنی و صبحونه رو آوردی پشت پیسی میخوری … یدفعه نون از دستت میفته ، میشه مثل این … بعد مامانت غرغر میزنه !!! ولی حال میده انصافا  :-P پیشنهاد میشه اگه قلب ضعیفی دارین هنگام بازی كردن…