پک می زنی مرا چو سیگار ، روزگار.در ازدحام شب تو بیکار ، روزگار.
ساعت‌ نبستم به خود، چونکه‌ بی‌زمان.مصلوب ساعتم به دیوار، روزگار.