روزگار

پک می زنی مرا چو سیگار ، روزگار                      در ازدحام شب تو بیکار ، روزگار
ساعت‌ نبستم به خود، چونکه‌ بی‌زمان                   مصلوب ساعتم به دیوار، روزگار
قایم شدی، چه زود پیدات کرده ام                      حالا تو چشم گیر و بشمار، روزگار
چه تند می روی در این راه بی امان                     من خسته ام کمی نگه دار ، روزگار
اصلا که گفته گوش به حرف تو شوم                    ول کن مرا و دست بردار ، روزگار
این بود حرف‌های من با تو ، والسلام !                     من می روم خدانگهدار ، روزگار