سیگار

گفت: اینقدر سیگار نکش میمیری… گفتم: اگه نکشم میمیرم…
گفت: اگه بکشی با درد میمیری… گفتم: اگه نکشم از درد میمیرم
گفت: هوای دودی جلوی درد رو نمیگیره… گفتم: هوای صاف جلوی مرگو میگیره؟
یه کم نگاهم کرد و گفت : بکش…