Pahlevoon

تو که پهلوون بازی،می‌دونی پهلوون کیه!
پهلوون برای یتیم پدر!
برای وامونده عصاست!
برای درمونده دسته!
برای مظلوم حقه!
برای ظالم مرگه!
برای هرچی نامردی ترس!
پهلوون نه اهل چاپو چوپه!
نه بادو برووت!
پهلوون اونی که سینش سنگ رو بشکافه!
دلش مثل یه شیشه با یه تقه ترک برداره!
پهلوون با خاکی هاش خاکیه!
با معرفتاش قاطی!
پهلوون اهل صفاست!
مرد وفاست!
گره گشای مشکلاست!
پهلوون بودن وموندن به ایناست!
نه به عشق لاتی وخط رو بدن!
واداشو درآوردن واین کارا.. پهلوونی واژه ای سنگینی.. کهفقط واسه مردای خداست!