هستیم پایدار ...

چرا همیشه وقتی به تو می رسم کلمه ها کم میان ؟ تو خوبی. کلمه دیگری پیدا نمی کنم. به همین سادگی و راحتی. خوبی و بودنت خوب است. با تو بودن خوب است. در کنار تو حس آن گیاهی را دارم که خودش است اما به شاخه دیگری تنیده و با هم یک ساقه محکم را ساخته اند. با تو ساقه شدن را دوست دارم !

تو خوبی. به خوبی آن کسی که در یک جاده سخت هم صحبت می شود تا سختی ها کمتر شود. تو حتی از آن همراه هم خوب تری….


خوب است که هستی. تو خوبی و با تو همه زندگی خوب است….