فرشته و برادر

خیلیا اومدن جلوم و گفتن فرشـــتن
ولى اسمم رو روى سنگ قبرم نوشتن!
خیلیا اومدن و گفتن که بــرادر منن
ولى دیدم که خــنـجر به دست بــرابر منن!!!