كبریتهای سوخته

كبریتهای سوخته هم، روزی درختان شادابی بوده اند.

مثل ما؛ كه روزی میخندیدم، قبل از اینكه عشق روشنمان كند …

[tooltip text=”نویسنده” gravity=”nw”]Esi Mazlomi[/tooltip]