کبریتهای سوخته

کبریتهای سوخته هم، روزی درختان شادابی بوده اند.

مثل ما؛ که روزی میخندیدم، قبل از اینکه عشق روشنمان کند …