همیشه بدی های ملت رو از دیگرون میبینیم نه از خودمون…