کتاب

موقع امتحان های خرداد ماه که میشه یه سوالی بد جوری ذهنمو به خودش مشغول میکنه. میخوام بدونم من در طول سال تحصیلی نه ماهه دقیقا چه غلطی میکردم ؟  :-|