بچه خوشگل

در نهان به آنانی دل میبندیم که دوستمان ندارند ؛ در آشکار از آنانی که دوستمان دارند غافلیم و شاید این است دلیل تنهایی ما !!!

“دکتر شریعتی”

خواهشمند است کلمه‌ی “دوست دارم” رو با کلمه‌ی “دوستت دارم” اشتباه نگیرین !