بچه خوشگل

در نهان به آنانی دل میبندیم كه دوستمان ندارند ؛ در آشكار از آنانی كه دوستمان دارند غافلیم و شاید این است دلیل تنهایی ما !!!

“دكتر شریعتی”

خواهشمند است كلمه‌ی “دوست دارم” رو با كلمه‌ی “دوستت دارم” اشتباه نگیرین !