زندگی

گاهی عكسی را میسوزانیم…
كاهی عكسی ما را میسوزاند…
گاهی با دیدن یك عكس ساعت ها گریه میكنیم…
گاهی هم سالها با یك عكس زندگی میكنیم…
و این یعنی زندگی ، هزاران هزار عكس پی در پی…

منبع :‌ http://orangeautumn.persianblog.ir/post/27/