زندگی

گاهی عکسی را میسوزانیم…
کاهی عکسی ما را میسوزاند…
گاهی با دیدن یک عکس ساعت ها گریه میکنیم…
گاهی هم سالها با یک عکس زندگی میکنیم…
و این یعنی زندگی ، هزاران هزار عکس پی در پی…

منبع :‌ http://orangeautumn.persianblog.ir/post/27/