گاندی

هفت مورد که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند:

ثروت بدون زحمت.
لذت بدون وجدان.
دانش بدون شخصیت.
تجارت بدون اخلاق.
علم بدون انسانیت.
عبادت بدون ایثار.
سیاست بدون شرافت.

گاندی