چشم خود بستم که دیگر چشم مستش ننگرم
ناگهان دل داد زد: ” دیوانه! من مى بینمش “