از کسانی که با من می مانند ممنونم ، آنان به من معنای عشق و دوستی را نشان می دهند .
از کسانی که از من متنفرند ممنونم ، آنها مرا قویتر می کنند .
از کسانی که مرا ترک می کنند ، ممنونم آنان به من می آموزند هیچ چیز تا ابد ماندنی نیست .
از کسانی که مرا دوست دارند ممنونم ، آنها قلب مرا بزرگتر می کنند .
از کسانی که نیستن ولی در کنارم هستن ممنونم ، آنها به من دلگرمی میدهند .
از کسانی که هستن ولی هیچ وقت در کنارم نبودن هم ممنونم چون آهنها با بودن هاشون به من دلگرمی میدن .