چه به کام و
چه به نام و
چه به دام،
زندگی معرکه همت ماست.
زندگی میگذرد
چه به راز
زندگی لحظه بیداری ماست.