منتظرم، مثل شمعی روشن در دالانی که در آن باد میوزد ! خدایا کمک کن که این شمع را باد خاموش نکند