ارسال پیامک

کاش فرستادن اس ام اس چندین مرحله داشت… مثلا :  ۱- فرستادن ۲- میخوای بفرستی ؟ ۳- بفرستم ؟ ۴- دارم میفرستما !!!  ۵- پشیمون نیستی ؟ ۶- بازم فکر کن ! ۷- بفرستم ؟  ۸- دیگه دارم میفرستما !!! ۹- فرستادم ! ۱۰- فرستاده شد !  اگه این گزینه ها بود حداقل آدم اشتباه اس نمیداد …

تو رو خدا ببینید اینو میتونید معنی کنید ” شاباخ ناهارا گپلییم “، باید 37 کلاس رمز گشایی بخونید تا معنیش کنید !