نشدیم ، نمیشیم

نون م نشدیم از رو زمین ورمون دارن ماچمون کنن!
موبایل م نشدیم ملت چش از ما ور ندارن!
اس ام اس م نشدیم واسه یکی مهم باشیم!
پول م نشدیم رومون سرمایه گذاری کنن!
بانک م نشدیم بخوان سرقتمون کنن!
خدایا چرا منو آفریدی اصن! :-D