بعضی درخت ها واقعن بیشعورن… خیلی…
چشمشون کوره امروز صبح یک درخت بیشعور زده بود به ماشین یه دختره!
درخت بی ادب

مسئولین‌؟ رورحانی ؟!!