یه چند روزه مثل این گربه هه میشینم یه گوشه، یه چیزایی تو ذهنم میگذره و میره، بعد به هو پا میشم میبینم، یه دو ساعته خیره شدم به یه گوشه دیوار