برای عشق تمنا كن ولی خار نشو.

برای عشق قبول كن ولی غرورتت را از دست نده .

برای عشق گریه كن ولی به كسی نگو. برای عشق مثل شمع بسوز ولی نگذار پروانه ببینه.

برای عشق پیمان ببند ولی پیمان نشكن . برای عشق جون خودتو بده ولی جون كسی رو نگیر .

برای عشق وصال كن ولی فرار نكن . برای عشق زندگی كن ولی عاشقونه زندگی كن .

برای عشق بمیر ولی كسی رو نكش . برای عشق خودت باش ولی خوب باش.