احتیاج

دراین دنیا کسی محرم اسرار کسی نیست
ماتجربه کردیم کسی مال کسی نیست
امروز که محتاج توام جای توخالیست
فردا که بیایی سراغم نفسی نیست