احتیاج

دراین دنیا كسی محرم اسرار كسی نیست
ماتجربه كردیم كسی مال كسی نیست
امروز كه محتاج توام جای توخالیست
فردا كه بیایی سراغم نفسی نیست