همیشه اولش  «خدا بزرگه»
وسطاش باید ببینیم  «قسمت چی میشه»
آخرشم حتما  «حکمتی توش بوده»