دل سرخ

من اگر عاشقانه مینویسم، نه عاشقم نه دلبسته !

فقط مینویسم تا عشق یاد قلبم بماند، مبادا فراموشش شود در ژرفای دل کندن ها و عادت ها