این روزا حال و هوام با خدا، عاشقی، دین، آخرت و… قاطی شده !!! پروردگارا….گویی سوره ای در قرآن کم است. سوره عشق…. به نام پروردگار بخشنده بخشایشگر قسم به عشق (1) و روزی که قلبت را میشکنند (2) و آن روز جز من ،...