زندگی صحنه اعدام ما انسان هاست. طناب دور گردنمان از جنس هوس. پاهایمان روی صندلی عفت و آبرو. دستمان بسته شده با دروغ و طمع. و چشمانمان را بسته اند با غرور و حسد. که تماشاگرانش دوستان خودمان اند. مجری این اعدام زندگیست. و حاکم...