خیلیا اومدن جلوم و گفتن فرشـــتن ولى اسمم رو روى سنگ قبرم نوشتن! خیلیا اومدن و گفتن که بــرادر منن ولى دیدم که خــنـجر به دست بــرابر منن!!!