وقتی قرار است مدتی بعد از مطالعه کتب و مقالات آنها را فراموش کنیم، پس خواندن کتاب چه فایده ای دارد؟! نتیجه اصلی مطالعه؛ تغییر مدل های ذهنی ای است که باعث ایجاد فکر و اندیشه در ذهن میشود.