وقتی قرار است مدتی بعد از مطالعه کتب و مقالات آنها را فراموش کنیم، پس خواندن کتاب چه فایده ای دارد؟!
پل گراهام توضیح میدهد: خواندن برای این نیست که مطالب را کلمه به کلمه حفظ کنیم و بعدا بتوانیم به یاد بیاوریمشان. چنین چیزی ممکن نیست.
نتیجه اصلی مطالعه؛ تغییر مدل های ذهنی ای است که باعث ایجاد فکر و اندیشه در ذهن میشود.
تصور کنید کتابی در مورد قرون وسطی مطالعه میکنید. اجتمالا سال بعد چیزی از آن کتاب به یاد نیاورید ولی مطمئنا دیدگاهتان به قبل و بعد خواندن این کتاب تقسیم شده و هیچ وقت مدل ذهنی قبلیتان را در مورد قرون وسطی نخواهید داشت.
کتاب خواندن ذهن و اندیشه ما را شفاف میکند و باعث میشود دقیق تر به تحلیل و تفسیر مسائل بپردازیم.
اینکه چه کتابی میخوانید بسیار مهمتر از آن است که کتاب را چطور میخوانید و یا چند کتاب میخوانید. چون بی اراده در حال تغییر مدل های ذهنی و نحوه تفکرتان هستید.