دلم میخواست میتونستم تو رو بغل کنم تا روی سر قهرمان هامون آوار نشه. تهران ، ۳۰ دی ۹۵